تقدیر از اساتید

تقدیر از اساتید کلاس های آمادگی آزمون شفاهی بورد پزشکی سیناطب (osce)
X